ششمین کنفرانس بین المللی ایتک 2017 (رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی)


ششمین کنفرانس بین المللی ایتک 2017 (رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی) 6 و 7 بهمن ماه 1395

مهلت ارسال چکیده 15 آبان1395 و اصل مقاله از 15 آبان تا 15 آذر1395

فایل پوستر        فایل معرفی             فایل گزارش